میکروبیولوژی

میکروب شناسی علمی است که از شکل، ساختمان، فیزیولوژی، متابولیسم و کلیه خواص موجودات زنده میکروسکوپی بحث می کند و رابطه این موجودات را در مورد برخی از بیماری های انسان,  جانوران, گیاهان و نیز تخمیر و تجزیه مواد آلی مورد بررسی قرار می دهد.

این علم درباره ویروس ها، میکروارگانیسم های پروکاریوتی و یوکاریوتی بحث می کند.

در واقع این رشته با هدف شناسایی جانداران میکروسکوپی و مسائل مختلف مربوط به زندگی آن ها ایجاد شده است.

 رشته میکروبیولوژی شامل گرایش هایی چون میکروبیولوژی پزشکی، میکروبیولوژی غذایی، میکروبیولوژی صنعتی می‌باشد.

میکروبیولوژیست‌ها وظایف گوناگونی را بر عهده دارند اما از جمله وظایف میکروبیولوژیست ها می‌توانیم به شناسایی انواع میکروبها جهت کنترل بیماری های عفونی، کنترل کیفیت مواد غذایی و استفاده بهینه و مناسب از میکروارگانیسم‌ها در تولید مواد غذایی جدید و بهینه کردن مواد غذایی موجود از طریق انجام آزمایش ها و پژوهش های مختلف، استفاده از میکروارگانیسم‌ها برای کنترل آلودگی‌های محیط زیست و شیوع مواد سمی از طریق انجام آزمایش های مختلف و … اشاره کنیم.

فارغ التحصیلان این رشته (میکروبیولوژیست‌ها) می‌توانند در سازمان های حوزه بهداشت و درمان، پژوهشگاه های نفت، آزمایشگاه های پاتولوژی و میکروب شناسی بیمارستان ها،بخش های تحقیقاتی صنایع غذایی و دارویی، کشاورزی، محیط زیست، تهیه‌ لوازم‌ آزمایشگاهی‌ و… مشغول به کار شوند و به عنوان کارشناس آزمایشگاه تشخیص طبی، پژوهشگر، کارشناس آزمایشگاه غذا، دارو و بهداشتی،کارشناس آزمایشگاه واکسن و سرم و کارشناس مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی به فعالیت بپردازند.

میکروب شناسی علمی است که از شکل، ساختمان، فیزیولوژی، متابولیسم و کلیه خواص موجودات زنده میکروسکوپی بحث می‌کند و رابطه این موجودات را در مورد برخی از بیماری های انسان,  جانوران, گیاهان و نیز تخمیر و تجزیه مواد آلی مورد بررسی قرار می دهد.

این علم درباره ویروس ها، میکروارگانیسم های پروکاریوتی و یوکاریوتی بحث می کند.

در واقع این رشته با هدف شناسایی جانداران میکروسکوپی و مسائل مختلف مربوط به زندگی آن ها ایجاد شده است.

 رشته میکروبیولوژی شامل گرایش هایی چون میکروبیولوژی پزشکی، میکروبیولوژی غذایی، میکروبیولوژی صنعتی می باشد.

میکروبیولوژیست ها وظایف گوناگونی را بر عهده دارند اما از جمله وظایف میکروبیولوژیست ها می توانیم به شناسایی انواع میکروب ها جهت کنترل بیماری های عفونی، کنترل کیفیت مواد غذایی و استفاده بهینه و مناسب از میکروارگانیسم‌ها در تولید مواد غذایی جدید و بهینه کردن مواد غذایی موجود از طریق انجام آزمایش ها و پژوهش های مختلف، استفاده از میکروارگانیسم ها برای کنترل آلودگی های محیط زیست و شیوع مواد سمی از طریق انجام آزمایش های مختلف و … اشاره کنیم.

فارغ التحصیلان این رشته (میکروبیولوژیست‌ها) می‌توانند در سازمان های حوزه بهداشت و درمان، پژوهشگاه های نفت، آزمایشگاه های پاتولوژی و میکروب شناسی بیمارستان ها،بخش های تحقیقاتی صنایع غذایی و دارویی، کشاورزی، محیط زیست، تهیه‌ لوازم‌ آزمایشگاهی‌ و… مشغول به کار شوند و به عنوان کارشناس آزمایشگاه تشخیص طبی، پژوهشگر،کارشناس آزمایشگاه غذا، دارو و بهداشتی، کارشناس آزمایشگاه واکسن و سرم و کارشناس مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی به فعالیت بپردازند.