مدیریت تولید علم

 • مدیریت تولید علم
 • مطالعه دقیق قوانین و مقررات پژوهشی و تفسیر و توضیح در مورد چگونگی اجرای آن ها به افراد تحت سرپرستی
 • نظارت بر حسن اجرای قوانین پژوهشی
 • هدایت و راهنمایی و نظارت افراد تحت سرپرستی
 • هدایت و راهنمایی دانشجویان در مراحل پژوهشی
 • اجرای برنامه های پژوهشی مصوب و تنظیم گزارشات لازم به مقام مافوق
 • بررسی مشکلات و مسائل امور پژوهشی و گزارش آن به معاون پژوهشی جهت طرح در شورای پژوهشی دانشکده
 • بررسی روشهایی جهت سامان بخشی امور پژوهشی 
 • انجام مکاتبات اداری لازم در خصوص امور پژوهشی با گروه های آموزشی
 • پاراف احکام اساتید راهنما و مشاور پس از تایید مراجع مربوطه
 • اعلام نظر در خصوص گزارشات سه ماهه دانشجویان در مرحله پایان نامه و رساله بر اساس بررسی پرونده پژوهشی دانشجو به معاون پژوهشی
 • شرکت در جلسات و شوراهای مربوط و تهیه صورتجلسه بر اساس دستور مافوق و پیگیری امور تصویب شده
 • تهیه دستورالعمل های مربوط با هماهنگی معاونت پژوهشی
 • پیگیری درخواست های دانشجویان جهت شرکت در سمینارها، مجامع و سفرهای خارجی
 • اعلام خلاصه وضعیت پرونده پژوهشی دانشجویان دکتری در خصوص سمینارهای شش ماهه و گزارشات سه ماهه به معاون پژوهشی دانشکده جهت دستور پرداخت حق الزحمه اساتید راهنما و مشاور
 • جمع بندی و ارائه پیشنهاد بودجه پژوهشی دانشکده
 • پیگیری امور مربوط به چاپ مقالات اساتید
 • تنظیم گزارش سالانه فعالیت های پژوهشی انجام شده
 • ارائه آمار و اطلاعات مورد نیاز
 • انجام سایر امور محوله