مدیریت پژوهش های‌کاربردی

برنامه ریزی و تعیین خط مشی فعالیت های پژوهشی کاربردی

تهیه برنامه اجرایی ، آیین نامه ها و دستور العمل های لازم جهت تشویق ، تسهیل و توسعه روابط پژوهشی دفتر با مراکز صنعتی ، اجرایی و تحقیقاتی

برنامه ریزی و هماهنگی جهت انجام فعالیت های تحقیقاتی مربوط به نیازهای تخصصی مراکز تولیدی ، خدماتی و تخصصی دولتی و خصوصی و گسترش فعالیت های اجرایی مربوط با استفاده از امکانات و نیروهای تخصصی موجود در دانشگاه

هماهنگ نمودن فعالیت های دانشکده ها ، اعضای هیأت علمی و دانشجویان در رابطه با پژوهش های مورد نظر مراکز و نظارت بر اجرای قرارداهای منعقده بین دفتر و مراکز

هماهنگی و همکاری با مدیریت پژوهشی دانشگاه و دانشکده ها

ایجاد بانک اطلاعاتی در دفتر شامل امکانات پرسنلی و تجهیزاتی موجود در دانشگاه و معرفی آنها به مراکز و معرفی طرح های پیشنهادی مراکز به دانشکده ها

کنترل و پیگیری امور طرح های جاری در دفتر پژوهش های کاربردی در قالب برنامه زمانی هر طرح

تلاش و حرکت در جهت ایجاد مؤسسات تجاری دانشگاهی

ارائه مشاوره در زمینه انجام پایان نامه های دانشجویی و هم چنین کاربردی نمودن و تسهیل اجرای طرح های پژوهشی

ارائه توانمندی های تکنولوژیکی ، مشاوره ای ، آزمایشگاهی ، پژوهشی و آموزشی دانشگاه به صنایع و سازمان ها و دستگاه های دولتی و خصوصی

عقد قرارداد ، تفاهم نامه و موافقتنامه با بخش ها و سازمان های دولتی و غیر دولتی

پیگیری ثبت نوآوری ها ، اختراعات و مالکیت فکری

تلاش در جهت بازاریابی طرح های پژوهشی – کاربردی انجام شده در دانشگاه

تسهیل ارتباطات دانشجویی و صنعتی و همکاری پژوهش بین المللی

برگزاری نشست های پژوهشی بین دانشگاهیان و صاحبان صنایع و همچنین برگزاری همایش ها و نمایشگاه های عرضه نتایج طرح های پژوهشی انجام شده در دانشگاه

انجام سایر امور محوله از سوی معاونت پژوهشی و فناوری و ریاست دانشگاه