مدیریت پژوهش و فناوری سیاست گذاری و راهبری پژوهشکده‌ها

وظایف و اختیارات

 • تنظیم برنامه‏ هاى پژوهشى در قالب سیاست ها و خط مشی های مصوب 
 • تعبیر و تفسیر خط مشی های تعیین شده در مورد تحقیقات و ارائه راهنمایى لازم به واحدهای ‏ذیربط 
 • تهیه گزارش هاى لازم جهت طرح در شوراى پژوهشى 
 • اظهار نظر در مورد اعتبارات پژوهشی دانشگاه
 • انجام بررسی های لازم برای شناخت نیازهای تحقیقاتی و پژوهشی دانشگاه
 • همکاری و ایجاد هماهنگی بین فعالیت های پژوهشی دانشکده ها و واحدهای مختلف تحقیقاتی
 • همکاری با اعضای هیات علمی در انتشار کتب تالیفی و ترجمهای
 • انجام مطالعات لازم در زمینه ارزشیابی عملکرد و فعالیتهای پژوهشی سالانه دانشگاه
 • برنامه ریزی و تدوین آیین نامه های مربوط جهت انجام امور پژوهشی مطالعه و بررسی لازم جهت تعیین اولویت های پژوهشی دانشگاه و ارائه گزارش لازم به مسئولین
 • ایجاد هماهنگی های لازم درون بخشی و برون بخشی در امور مربوط به شورای پژوهشی دانشگاه
 • نظارت لازم بر انجام امور محوله به کارشناسان واحد مربوطه 
 • انجام سایر امور محول شده از سوی مقام مافوق، در چارچوب وظایف