معاونت دانشجویی

معاونت دانشجویی مسئولیت برنامه ریز، اداره و هدایت کلیه ی امور دانشجویی دانشگاه از جمله: امر رفاهی، بهداشت و درمان دانشجویی، امور انضباطی وسیاست گذاری و فراهم کردن تمهدیدات لازم برای تأمین نیازهای رفاهی دانشجویان را برعهده دارد. این معاونت وظایف و ماموریت های یاد شده را به وسیله ی مدیریت های تابعه خود یعنی امور دانشجویی، مرکز تربیت بدنی و مرکز مشاوره دانشجویی به انجام می رساند.

 • امور دانشجویی
 • مرکز مشاوره
 • مرکز تربیت بدنی
 • مرکز مشاوره دانشجویی

وظایف و اختیارات معاونت دانشجویی

 • نظارت بر انجام خدمات مربوط به امور رفاهی دانشجویان(کمک های مالی اعم از وام های تحصیلی، کار دانشجویی، امور خوابگاه ها و ارائه بیمه حوادث دانشجویی)
 • تشکیل و نظارت برجلسات  شورای دانشجویی به منظور ایجاد زمینه های اجرایی مصوبات شورای دانشگاه  و هیأت رئیسه
 • نظارت بر عملکرد سلف و کیفیت غذای دانشجویی
 • معرفی و شناسایی خوابگاه های معتبر و مورد تأیید وزارت علوم به دانشجویان
 • ایجاد هماهنگی بین فعالیتهای واحدهای تابعه
 • شرکت در جلسات متعدد از جمله امور دانشجویان شاهد و ایثارگر، شورای دانشگاه و جلسات تخصصی حوزه‌ها 
 • مطالعه و ایجاد تصمیم درباره مسائل و مشکلات دانشجویی
 • نظارت واجرای قوانین و آیین نامه های دانشجویی
 • تدوین و پیشنهاد اصول کلی مشاوره دانشجویی
 • تدوین و پیشنهاد اصول کلی واحد تربیت بدنی