دانشجویی فرهنگی

معرفی معاونت دانشجویی و فرهنگی

فعالیت های معاونت دانشجویی و فرهنگی تاثیر مهمی در ارتقای سطح علمی و روحیه مطلوب دانشجویان دارد و با عملکرد صحیح می توان شاهد تلاش دانشجویان برای دستیابی به اهداف آموزش عالی کشور بود.

برنامه ریزی، نظارت و رسیدگی به امور مختلف غیر آموزشی دانشجویان به عهده این معاونت می باشد که از طریق واحد های تابعه انجام می پذیرد. مدیریت فرهنگی، مدیریت دانشجویی، مرکز مشاوره ،واحد تربیت بدنی،کمیته انضباطی،سلف و انتشارات از جمله زیر مجموعه های این معاونت هستند.

بخشی از وظایف و اختیارات این معاونت عبارتند از:

  •    مطالعه و اتخاذ تصمیم درباره مسائل و مشکلات دانشجویی
  •    نظارت بر اجرای قوانین و آیین نامه های دانشجویی
  •    تدوین و پیشنهاد اصول کلی مشاوره دانشجویی
  •    نظارت بر برنامه ریزی امور فوق برنامه دانشجویی
  •    نظارت بر انجام خدمات مربوط به امور رفاهی دانشجویان( کمک های مالی اعم از وام های تحصیلی، کار دانشجویی و امور خوابگاه ها)
  •    نظارت و سرپرستی دانشجویان شرکت کننده در اردوها و نمایشگاه ها و مسابقات و مسافرت های مختلف داخلی
  • پیش بینی بودجه و نیروی انسانی مورد نیاز و تنظیم و ارسال گزارش به مافوق و ....