اعضای هیات علمی

ردیف نام خانوادگی نام گروه
۱ اکبریان محمود زیست شناسی
۲ حائری روحانی علی زیست شناسی
۳ بلندیان غلامحسین مدیریت
۴ توفیقی محمدعلی عمران
۵ اکبریان فاطمه زیست شناسی
۶ اکبریان محمد عمران
۷ خسروی علی زیست شناسی
۸ راستایی حامده فلسفه
۹ رحمتی مالک حقوق
۱۰ جعفری فشارکی محمد معماری
۱۱ عرب زاده سمیه زیست شناسی
۱۲ فراهینی ندا روانشناسی و علوم تربیتی
۱۳ فضیلت یوسف علوم قرآن و حدیث
۱۴ حکمت مهر محمد مهدی فلسفه
۱۵ گروسی امیر مدیریت و حسابداری
۱۶ محبی سهامه زیست شناسی
۱۷ مفیدی مهدی برق وکامپیوتر
۱۸ ورعی حسام عمران
۱۹ توحیدی فاطمه زیست شناسی
۲۰ محمودی داود برق و کامپیوتر
۲۱ مقدم علی حقوق