جمعه ٠٢ فروردين ١٣٩٨
اداره کتابخانه
صفحه اصلی > پژوهش و فناوری > اداره کتابخانه و مرکز اسناد رسمی > قوانین و مقررات 
قوانین و مقررات

قوانین و مقررات کتابخانه

نظر به اهميت كتاب و كتابخانه ، به منظور استفاده بيشتر و كارآمدتر از امكانات موجود در كتابخانه هاي دانشگاه، حفظ و نگهداري منابع و اعمال روشهاي يكنواخت و هماهنگ در خدمات امانت مواد كتابخانه اي، اين آيين نامه در 7 ماده و 7 تبصره تنظيم شده است.

 ماده 1 : استفاده كنندگان

 استفاده كنندگان از امكانات كتابخانه به دو گروه تقسيم مي شوند :

گروه يك شامل :

الف- اعضاي هيات علمي شاغل در دانشگاه

ب دانشجويان دانشگاه در سطوح مختلف كارداني، كارشناسي، كارشناسي ارشد

گروه دو شامل:

الف اساتید مدعو دانشگاه

 ب   - پرسنل بخش رسمي، پيماني و قراردادي دانشگاه

 

ماده 2 : شرايط عضويت و استفاده از كتابخانه

1-2 اعضاي هیأت علمی و اساتید با ارائه معرفي نامه از رييس دانشكده مربوطه و يك قطعه عكس 4*3

2-2 دانشجويان دانشگاه با ارائه كارت دانشجويي و يك قطعه عكس

3-2 پرسنل دانشگاه، با معرفي نامه از واحد مربوطه و موافقت كتابخانه

 

 ماده 3 : اعتبار و مدت عضويت

 1-3 مدت اعتبار عضويت دانشجويان تا پايان مدت تحصيل

2-3 مدت اعتبار عضويت اعضاء هیأت علمی و اساتید تا پایان مهلت قرارداد

3-3 مدت اعتبار پرسنل قراردادي تا پايان قرارداد

 

 

 

ماده 4 : شرايط امانت

1-4 امانت گرفتن مواد از كتابخانه منوط به داشتن كارت عضويت كتابخانه خواهد بود.

2-4 اعضاي هیأت علمی و اساتید مي توانند حداكثر 5 جلد كتاب به مدت يكماه امانت بگيرند.

3-4 دانشجويان و پرسنل بخش مي توانند 2 جلد كتاب به مدت 2 هفته از كتابخانه محل تحصيل يا خدمت خود امانت بگيرند.

4-4 مجموعه اسلايد فقط براي استفاده در كلاسهاي درس به اساتيد امانت داده مي شود.

5-4 مجموعه ديسكهاي نوري CD به مدت يك شب با تحويل كارت دانشجويي امانت داده مي شود.

 

تبصره (1)  امانت گيرنده مجاز نيست كتابهاي امانت گرفته شده را به ديگران واگذار نمايد.

تبصره (2) اعضاي كتابخانه موظفند شخصا با در دست داشتن كارت عضويت مبادرت به امانت و استرداد كتاب نمايند.

تبصره (3) كتابهاي درسي و پر مراجعه بنا به تشخيص كتابخانه مي توانند در بخش رزرو قرار گيرند.

تبصره (4) مدت امانت مواد درسي مي تواند با توجه به نياز مراجعين، به تشخيص كتابخانه كاهش يابد.

تبصره (5) يك نسخه از هر عنوان كتاب فقط در محل كتابخانه مورد استفاده قرار مي گيرد و امانت داده نخواهد شد.

تبصره (6)  پس از استرداد كتاب به بخش امانت، در صورت نياز مي توان مدت امانت را تمديد نمود.

تبصره (7) كتابهايي كه در ليست رزرو قرار دارند، تمديد امانت نخواهند شد و به مدت 24 ساعت جهت تحويل به رزرو كننده، در كتابخانه نگهداري مي شوند.

 

ماده 5 : تاخير در استرداد به موقع كتاب

 1-5 در صورت تاخير در برگشت كتاب، كارت عضويت توقيف خواهد شد و مدت توقيف با توجه به اهميت كتاب و مدت زمان تاخير، از يكماه تا يك ترم خواهدبود.

2-5 در صورت تكرار تخلف، عضويت در كتابخانه براي مدتي معين بحالت تعليق در آمده و چنانچه براي سومين مرتبه تخلف صورت گيرد، كارت عضويت ابطال مي گردد.

 3-5 اگر به هر صورت موادي بدون اطلاع و موافقت كتابدار از كتابخانه خارج شود، فرد متخلف يك نيمسال تحصيلي از عضويت كتابخانه محروم شده و مراتب به كميته انضباطي گزارش خواهد شد.

 

ماده 6 : مفقود يا ناقص شدن منابع

 1-6 چنانچه هريك از منابع امانت گرفته شده مفقود، مخدوش يا اوراق و تصاويري از آن بريده و ناقص شود، امانت گيرنده موظف است عين اصل آن را تهيه و به كتابخانه تحويل نمايد.

 2-6 چنانچه تهيه مجدد اثر مفقود يا مخدوش شده امكان پذير نباشد، امانت گيرنده ملزم به پرداخت 10 برابر بهاي آن به كتابخانه است.

 

 

ماده 7: تسويه حساب

 1-8 هر نوع تغيير در وضعيت آموزشي دانشجويان، از قبيل انتقال، انصراف از تحصيل، جابجايي، مهمان شدن و نظاير آن منوط به ارائه برگه تسويه حساب از كتابخانه است.

 2-8 ساير امانت گيرندگان، اعم از اعضاي هيات علمي، محققان و پرسنل بخشي كه منتقل، بازنشسته و بازخريد مي شوند، يا از ماموريتهاي درازمدت و فرصت مطالعاتي استفاده مي كنند، يا به هر ترتيب به خدمت آنان خاتمه داده مي شود، ملزم به دريافت تسويه حساب از كتابخانه و تحويل آن به كارگزيني مي باشند.

 

به منظور حفظ منزلت كتاب و كتابخانه، كليه اعضاء موظف هستند در محيط كتابخانه موارد زير را رعايت نمايند:

اجتناب از رفتارهاي مغاير با اصول اسلامي و اخلاقي

حفظ كامل سكوت و آرامش

عدم استعمال دخانيات

حفظ نظم و پاكيزگي كتابخانه

رعايت احترام به پرسنل بخش كتابخانه

پرهيز از ايجاد مزاحمت براي ساير اعضاء

 


*** در صورت مشاهده تخلف، پس از يك نوبت تذكر شفاهي، ضمن تعليق عضويت، فرد متخلف به كميته انضباطي دانشگاه معرفي خواهد شد. 

کلیه حقوق برای مؤسسه آموزش عالی آل طه محفوظ است