اعضای هیأت علمی

 

عکس

ایمیل

رتبه علمی

رشته

نام و نام خانوادگی

youseffazilat@gmail.com

استادیار

دکتری

 یوسف فضیلت

malek.rahmati@gmail.com

استادیار

دکتری مالک رحمتی 

 

hamedehrastaei@gmail.com استادیار دکتری

حامده راستایی 

 

moghadam.ali64@yahoo.com

استادیار دکتری علی مقدم