اعضای هیأت علمی

 

عکس

ایمیل

رتبه علمی

رشته

نام و نام خانوادگی

 

استادیار

دکتری برق الکترونیک

مهدی مفیدی

 

استادیار

دکتری مهندسی و علوم کامپیوتر گرایش شبکه

 کعبه یعقوبی

 

استادیار

مهندسی کامپیوتر سیستم های کامپیوتری

علیرضا شیرمرز

 

 

 

استادیار

 

احمد علی خطیب زاده  

 

مربی

رشته ی فناوری اطلاعات گرایش امنیت شبکه

داود محمودی