مدیران گروه

 گروه برق: دکتر مهدی مفیدی-44320647 الی9داخلی201. ایمیل: m.mofidi@aletaha.ac.ir

 

 گروه کامپبوتر:مهندس داود محمودی-44320647 الی9داخلی304. ایمیل:d.mahmoudi@aletaha.ac.ir