تشکل های دانشجویی

بی تردید وجود تشکل های سیاسی و فرهنگی در میان دانشجویان یکی از علل پایداری و تأثیرگذاری حرکت های دانشجویی بوده است. فعالیت تشکل های اسلامی دانشگاهیان، شامل برگزاری مراسم مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، تریبون آزاد، اردوهای فرهنگی، انتشارنشریات، موضع گیری های سیاسی و بسیاری فعالیت های دیگر است. 
تشکل‌های دانشجویی، در دو بخش بسیج دانشجویی و شورای تعامل قرار می گیرند و دیگر نهادهای فعال در دانشگاه، بسیج دانشجویی، بسیج کارمندان و بسیج اساتید می باشد. لازم به ذکر است برای برگزاری فعالیت های فرهنگی و اجتماعی، اخذ مجوز از هیأت نظارت دانشگاه ضروری می باشد.