افراد

معاون فرهنگی و دانشجویی

  •  دکتر فاطمه میر رحیمی

مدیر فرهنگی و دانشجویی

  • صدیقه بهرامی

مسئول دفتر معاونت فرهنگی و دانشجویی

  • معصومه اکبری

مدیر مرکز تربیت بدنی 

  •  رکسانا مانی

مدیر مرکز مشاوره 

  • دکتر نجم السادات الحسینی

کارشناس فرهنگی و دانشجویی 

  •  معصومه اکبری

کارشناس باشگاه دانشجویی

  • لیلا رمضانی

کارشناس واحد مشاوره 

  • نرگس داستانی