افراد

معاون فرهنگی 

  •  دکتر حسام ورعی

مدیر فرهنگی 

  •  صدیقه بهرامچی

مسئول دفتر معاونت فرهنگی 

  • فهیمه تورانی

مدیر مرکز تربیت بدنی 

  •  

مدیر مرکز مشاوره 

  •  

کارشناس فرهنگی 

  • فهیمه تورانی

کارشناس باشگاه دانشجویی

  • فهیمه تورانی

کارشناس واحد مشاوره 

  • فهیمه تورانی