کارت دانشجویی

دانشجویان پس از انجام مراحل ثبت نام در زمان بندی اعلام شده توسط امور دانشجویی، جهت دریافت کارت به واحد فرهنگی و دانشجویی ( خانم تورانی) مراجعه نمایند.