بیمه حوادث

در هر سال تحصیلی دانشجو به مدت یکسال از تمام حوادثی که ممکن است در دانشگاه و خارج از دانشگاه مبتلا شود، بیمه می شود