امور تغذیه

زمان رزرو غذا تا دو روز قبل از تحویل غذا می باشد.

ساعت تحویل غذا از سلف  (۱۳:۳۰-۱۲) می باشد.

دانشجویان جهت اطمینان از اتصال کارت دانشجویی خود به سامانه تغذیه به دفتر فرهنگی(خانم تورانی) مراجعه فرمایند.