افراد

معاون  دانشجویی

  •  دکترحسام ورعی

مدیردانشجویی

  •  صدیقه بهرامچی

مسئول دفتر معاونت  دانشجویی

  • فهیمه تورانی

کارشناس دانشجویی 

  •  فهیمه تورانی

کارشناس باشگاه دانشجویی

  • فهیمه تورانی

کارشناس واحد مشاوره 

  • فهیمه تورانی