افراد

پست الکترونیک

داخلی

نام

سمت

عنوان

f.akbarian@aletaha.ac.ir

105

دکتر فاطمه اکبریان

معاونت پژوهش و فناوری

 

 

معاونت

 

f.nazemi@aletaha.ac.ir

۱۰۵

دکتر فاطمه ناظمی

دفتر نظارت و ارزیابی

Aletahauni313@gmail.com

205

خانم مریم شیرازی

مدیر دفتر معاونت

p.farzanehnia@aletaha.ac.ir

۲۰۲

خانم پریسا فرزانه نیا

مسئول دفتر و کارشناس

varaee.hesam@aletaha.ac.ir

214

دکتر حسام ورعی

مدیر پژوهش و فناوری سیاست گذاری و راهبری پژوهشکده‌ها

 

 

 

 

 

واحدهای مدیریت

varaee.hesam@aletaha.ac.ir

309

دکتر حسام ورعی

مدیرکتابخانه و مرکز اسناد رسمی و اطلاع رسانی

m.akbarian@aletaha.ac.ir

502

دکتر محمد اکبریان

مدیر انفورماتیک

s.mohebbi@aletaha.ac.ir

211

دکتر سهامه محبی

مدیر  فناوری های نوین

m.akbarian@aletaha.ac.ir

502

دکتر محمد اکبریان

مدیر امور آزمایشگاه ها و کارگاه ها

m.mofidi@aletaha.ac.ir

212

دکترمهدی مفیدی

مدیر ارتباط با صنعت و جامعه

s.mohebbi@aletaha.ac.ir

105

دکترسهامه محبی

مدیرکارآفرینی

Aletahauni313@gmail.com

105

دکتر سعیده میلانی

پژوهش های کاربردی

s.mohebbi@aletaha.ac.ir

202

دکترسهامه محبی

مدیر دفتر کنفرانس‌ها، همایش‌ها، مسابقات‌علمی

s.arabzadeh@aletaha.ac.ir

211

دکترسمیه عرب زاده

مدیرتولیدعلم

y.fazilat@aletaha.ac.ir

207

دکتر یوسف فضیلت

دفترانتشارات

s.arabzadeh@aletaha.ac.ir

211

دکتر سمیه عرب زاده

دفتر توانمندسازی پژوهشی

f.nazemi@aletaha.ac.ir

۱۰۵

دکتر فاطمه ناظمی

دفتر مجلات علمی

m.mofidi@aletaha.ac.ir

211

دکترمهدی مفیدی

مدیر مرکز رشد

varaee.hesam@aletaha.ac.ir

105

دکتر حسام ورعی

مدیر شرکت های دانش بنیان

p.farzanehnia@aletaha.ac.ir

۲۰۲

خانم پریسا فرزانه نیا

کارشناس دفاتر مدیریت

s.arabzadeh@aletaha.ac.ir

۲۱۱

دکتر سمیه عرب زاده

مدیر هماهنگی پژوهشکده ها

دفتر

پژوهشکده ها

واحدهای

پژوهشکده

m.sari@aletaha.ac.ir

۲۰۲

خانم پریسا فرزانه نیا

کارشناس پژوهشکده ها

m.amiri@aletaha.ac.ir

۴۰۲

خانم معصومه عارفی 

کارشناس کارگروه های دانشجویی

s.arabzadeh@aletaha.ac.ir

۲۱۱

دکترسمیه عرب زاده

پژوهشکده های علوم پایه و کامپیوتر

 

 

پژوهشکده های علوم پایه و کامپیوتر

 

s.arabzadeh@aletaha.ac.ir

۲۱۱

دکترسمیه عرب زاده

پژوهشکده ژنتیک

a.khosravi@aletaha.ac.ir

۲۱۱

دکتر علی خسروی

پژوهشکده بیولوژی محاسباتی

s.mohebbi@aletaha.ac.ir

۲۱۱

دکترسهامه محبی

پژوهشکده فناوری های نوین در علوم زیستی

Aletahauni313@gmail.com

105

دکتر خلیل شکوهی

پژوهشکده میکروبیولوژی

Aletahauni313@gmail.com

105

دکترحجتاله مظاهری

پژوهشکده زراعت و اصلاح نباتات

Aletahauni313@gmail.com

105

دکتر سعیده میلانی

پژوهشکده بیوتکنولوژی

Aletahauni313@gmail.com

۴۰۷

دکتر زهرا رضایی

پژوهشکده کلان داده

varaee.hesam@aletaha.ac.ir

105

دکتر حسام ورعی

پژوهشکده های فنی و مهندسی

 

پژوهشکده های فنی و مهندسی

a.khatibzade@aletaha.ac.ir

۴۰۷

دکتر ا.علی خطیب زاده

پژوهشکده برق - قدرت

m.akbarian@aletaha.ac.ir

502

دکتر محمد اکبریان

پژوهشکده آب و توسعه