معاون پژوهشی و فناوری

تدوین طرح جامع پژوهشی و هدایت کلیه امور پژوهشی دانشگاه و ایجاد هماهنگی بین فعالیت های واحدهای تابعه

جهت دهی تحقیقات دانشگاهی در راستای اهداف علمی ، اقتصادی ، صنعتی ، کشاورزی و پزشکی و ... کشور

ایجاد هماهنگی برنامه های تحقیقاتی دانشگاه با وزارتخانه ها

تهیه ، بررسی و پیشنهاد آیین نامه های مختلف پژوهشی و نظارت بر اجرای آن

تقویت بنیه مالی دانشگاه از طریق بررسی و اجرای طرح ها و برنامه های تحقیقاتی که از سوی دولت و یا بخش خصوصی پیشنهاد می گردد.

تجهیز و توسعه آزمایشگاه های دانشکده ها

توسعه روابط بین دانشگاه های داخلی و خارجی برای جلب همکاری آنان در زمینه تحقیقاتی ، مبادله دانشجو و استاد، برگزاری سمینار ها و کنفرانس های علمی

انجام مطالعات و برنامه ریزی لازم برای ارزیابی فعالیت های پژوهشی

هدایت و نظارت بر امور مرکز رایانه و اطلاع رسانی ، دفتر پژوهش های کاربردی و فناوری ، مرکز نشر آثار علمی ، مدیریت کتابخانه و مدیریت امور آزمایشگاه ها

همکاری با معاونت پژوهشی دانشکده ها برای تأمین کتب و مجلات علمی داخلی و خارجی

سیاستگذاری برای ایمنی آزمایشگاه ها

انجام سایر امور محوله از سوی ریاست دانشگاه