مدیریت کارآفرینی

ارتقاء شناخت جامعه دانشگاهی و به ویژه دانشجویان در شرف فارغ التحصیلی نسبت به کارآفرینی

ترویج و ارتقاء روحیه و فرهنگ کارآفرینی و تلاش در جامعه دانشگاهی

ترغیب و جذب جامعه دانشگاهی به دوره های آموزش کارآفرینی

گسترش تحقیقات تفصیلی در خصوص کارآفرینان، پروژه های کارآفرینی، محیط و فضای کارآفرینان و سایر زمینه های مرتبط با توجه به شرایط و مقتضیات ایران

آگاه سازی جامعه دانشگاهی در موردکارآفرینان و نقش آنان در رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال و رفاه

شناخت، تربیت و پرورش دانشجویان کارآفرین

انتقال دانش و دستاوردهای تحقیقاتی مرتبط با کارآفرینی از خارج به داخل کشور

بسترسازی و حمایت های مالی، اطلاعاتی و مشاورهای لازم در جهت راه اندازی فعالیت های کارآفرینی دانشجویان

ارائه آموزش های کارآفرینی در قالب سمینارها، کارگاه ها، دروس انتخابی و ایجاد رشته کارآفرینی

برنامه ریزی، تدوین و تامین محتوا و ابزارها و امکانات آموزشی کارآفرینی در دانشگاه


مدیریت کارآفرینی

دکتر رضا رهنما