پایان نامه کارشناسی ارشد

فرایند انجام پایان نامه کارشناسی ارشد

شیوه نگارش  پایان نامه(فرمت پایان نامه)

آیین نامه ی آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته 

۱.فرم تعیین عنوان پایان نامه

۱.۱ ابلاغ راهنمایی برای تهیه پروپوزال

۲.پیشنهاد(پروپوزال)پایان نامه تحصیلات تکمیلی

۲.۱. ابلاغ راهنمایی برای هدایت پایان نامه

۳.فرم گزارش پیشرفت کار

۴.فرم شرکت در جلسات دفاع و پیشرفت کار

۵.تحویل مقاله

۶.چک لیست مجوز دفاع از پایان نامه کارشناسی

۷.فرم ارائه پایان نامه و درخواست داوری

۸.اعلام به داور به منظور داوری

۹.اعلام زمان برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه

۱۰.اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع

۱۱.صورتجلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

۱۲.ارزش مقاله و نمره نهایی پایان نامه

۱۳.گواهی دفاع از پایان نامه و نمره کارشناسی

۱۴.مجوز تکثیر پایان نامه

۱۵.تحویل پایان نامه کارشناسی ارشد

۱۶.فرم تغییر عنوان  پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد

فهرست نشریات JCR 2018

فهرست نشریات علمی معتبر وزارت علوم - اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

فهرست نشریات نامعتبر وزارت علوم - اسفند ۱۳۹۶

لیست عناوین پایان نامه دانشگاه آل طه