پژوهشکده فنی و مهندسی

 

ردیف

عنوان پژوهشکده

رئیس پژوهشکده

معاون پژوهشی پژوهشکده

گروههای پژوهشی

 

1

برق و قدرت

 دکتر شیخ الاسلامی

احمدعلی خطیب زاده

برنامه ریزی توسعه تولید، انتقال، فوق توزیع، توزیع - فناوری اطلاعات، سیستمهای اطلاعات جغرافیایی

 
 

2

تحقیق و توسعه مهندسی سازه

پروفسور محمدرضا قاسمی

دکتر حسام ورعی

مدیریت بحران، پدافندغیرعامل و تاب آوری _ نانوتکنولوژی،مصالح و فناوری های نوین_ مقاوم سازی _ کنترل و پایش سلامت سازه

 
 

3

آب و توسعه

دکتر مجتبی رضوی نبوی

دکتر محمد علی توفیقی

هیدرولیک و سازه های هیدرولیکی، محیط زیست، مهندسی منابع آب، مهندسی ایمنی، فناوری های نوین و توسعه

 

4

مدیریت منابع آب

پروفسور مجتبی اردستانی

دکتر پژمان طاهری قزوینی

مدیریت کیفی منابع، مهندسی رواناب، توسعه نرم افزاری