اعضای هیات علمی

ردیف نام خانوادگی نام گروه
1 اکبریان محمود زیست شناسی 
2 حائری روحانی علی زیست شناسی 
3 بلندیان غلامحسین مدیریت
4 توفیقی محمدعلی عمران
5 اکبریان فاطمه زیست شناسی 
6 طاهری پژمان عمران
7 خسروی علی زیست شناسی 
8 راستایی حامده فلسفه
9 رحمتی مالک حقوق
10 جعفری فشارکی محمد معماری
11 عرب زاده سمیه زیست شناسی 
12 فراهینی ندا روانشناسی و علوم تربیتی
13 فضیلت یوسف علوم قرآن و حدیث
14 حکمت مهر محمد مهدی فلسفه
15 گروسی امیر مدیریت و حسابداری
16 محبی سهامه زیست شناسی 
17 مفیدی مهدی برق وکامپیوتر
18 ورعی حسام عمران
19 شیرمرز علیرضا برق وکامپیوتر
20 یعقوبی کعبه برق وکامپیوتر
21 زمانی احسان معماری
22 حسینی  سیده فاطمه روانشناسی و علوم تربیتی
23 کهندل زهرا مدیریت و حسابداری
24 توحیدی فاطمه زیست شناسی 
25 نیوشا اشکان مدیریت و حسابداری
26 اکبریان محمد عمران
27 محمودی داود برق و کامپیوتر
28 مقدم علی حقوق