اعضای هیات علمی

ردیف نام خانوادگی نام مرتبه و پایه
1 اکبریان محمد مربی
2 حائری روحانی علی استاد تمام
3 بلندیان غلامحسین استادیار
4 اکبریان محمود استاد تمام
5 توفیقی محمدعلی استادیار
6 طاهری پژمان استادیار
7 خسروی علی استادیار
8 خطیب زاده احمدعلی استادیار
9 راستایی حامده استادیار
10 رحمتی مالک استادیار
11 عرب زاده سمیه استادیار
12 فراهینی ندا استادیار
13 فضیلت یوسف استادیار
14 گروسی امیر استادیار
15 محبی سهامه استادیار
16 مفیدی مهدی استادیار
17 مقدم علی مربی
18 ورعی حسام استادیار
19 شیرمرز علیرضا استادیار
20 یعقوبی کعبه استادیار
21 زمانی محمد استادیار