اعضای هیات علمی

لیست اعضای هیات علمی موسسه آموزش عالی آل طه
دانشکده نام و نام خانوادگی رشته مرتبه
علوم انسانی رضا اکبریان فلسفه و کلام اسلامی استاد تمام
نجاد علی الماسی حقوق استاد تمام
علی خانزاده روانشناسی دانشیار
امیر گروسی مدیریت استادیار
حامده راستایی فلسفه استادیار
سید محسن طباطبایی علوم تربیتی استادیار
یوسف فضیلت ادبیات عربی استادیار
فاطمه ناظمی روانشناسی استادیار
باقر حسنوند روانشناسی استادیار
فاطمه میررحیمی فلسفه مربی
سمیه تصدیقی فارسی استادیار
ندا فراهینی روانشناسی استادیار
مالک رحمتی حقوق -خصوصی استادیار
علی مقدم حقوق -خصوصی مربی
علوم پایه سید علی حائری روحانی فیزیولوژی جانوری استاد تمام
 محمود اکبریان روماتولوژی استاد تمام
 حسن شیرازی ژنتیک دانشیار
سمیه عرب زاده زیست - سلولی تکوینی استادیار
سهامه محبی نانوبیوتکنولوژی استادیار
فاطمه اکبریان ژنتیک مولکولی استادیار
علی خسروی بیوانفورماتیک استادیار
فنی و مهندسی حسام ورعی عمران-سازه استادیار
مهدی مفیدی برق – الکترونیک استادیار
م. علی توفیقی عمران  آب  استادیار
محمد جعفری فشارکی عمران - مدیریت ساخت استادیار
پژمان طاهری عمران  آب استادیار
محمد اکبریان عمران  آب مربی
مسعود نوبخت عمران مربی
داود محمودی کامپیوتر - فناوری مربی
زهرا رضایی کامپیوتر – هوش استادیار
  ا. علی خطیب زاده برق- قدرت مربی