لینک کلاسهای آنلاین ترم جدید

نام درسگروهنام رشتهنام استادزمان برگزاریلینک کلاس
اقتصاد خرد1کاردانی حسابداری بازرگانی - حسابداریفرهاد سعدیشنبه 17:00 - 20:00http://skyroom.online/ch/aletaha/room126829
اقتصاد خرد2کاردانی حسابداری بازرگانی - حسابداریالهه زادفلاحسه شنبه 08:00 - 11:00http://skyroom.online/ch/aletaha/room126830
اقتصاد کلان2کاردانی حسابداری بازرگانی - حسابداریفرهاد سعدیپنج شنبه 14:00 - 17:00http://skyroom.online/ch/aletaha/room128572
بهایابی 21کاردانی حسابداری بازرگانی - حسابداریکهن دلپنج شنبه 14:00 - 17:00http://skyroom.online/ch/aletaha/room128370
بهایابی 21کاردانی حسابداری بازرگانی - حسابداریکهن دلپنج شنبه 14:00 - 17:00http://skyroom.online/ch/aletaha/room128370
بهایابی 22کاردانی حسابداری بازرگانی - حسابداریفعالچهارشنبه 12:00 - 15:00http://skyroom.online/ch/aletaha/room128371
بهایابی 22کاردانی حسابداری بازرگانی - حسابداریفعالچهارشنبه 12:00 - 15:00http://skyroom.online/ch/aletaha/room128371
حسابداری پیمانکاری1کاردانی حسابداری بازرگانی - حسابداریامیرآتشانیسه شنبه 08:00 - 10:00http://skyroom.online/ch/aletaha/room128570
حسابداری پیمانکاری2کاردانی حسابداری بازرگانی - حسابداریاسدخواهسه شنبه 15:00 - 17:00http://skyroom.online/ch/aletaha/room128571
حسابداری دولتی 11کاردانی حسابداری بازرگانی - حسابداریسیروس حق وردیسه شنبه 17:00 - 20:00http://skyroom.online/ch/aletaha/room128580
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۷۳۵ مورد.