آموزش های آزاد دوره ای آبان ماه

مکان : محل دانشگاه

تاریخ : از ۰۱ آبان ۱۳۹۷ تا ۰۱ آبان ۱۳۹۷

تاریخ ثبت نام : نا‌‌محدود

طول دوره : ۲۰

ظرفیت : ۴۵

ظرفیت باقیمانده : ۴۵